TATA CARA PBB dan UPACARA

PETUNJUK PENILAIAN DAN DENAH
LOMBA TATA UPACARA BENDERA (TUB) DAN BARIS BERBARIS (BB)
SISWA SMA / SMK / MA ANTAR SUB RAYON TINGKAT KOTA SEMARANG
DALAM RANGKA HARI JADI KE – 466 KOTA SEMARANG
TAHUN 2013

I.          TATA UPACARA BENDERA
1.      Umum
a.       Lomba TUB berpedomanpadabukupetunjukpelaksanaanupacaraBenderadisekolahtahun 1997 olehDirektoratPembinaanKesiswaan, PedomanPenyelenggaraan PASKIBRAKA, DeputiBidangPengembanganKepemimpinanPemudaKemenpora RI 2006;
b.      Penilaianterdiridari 9 unsur ;
c.       Tiapunsurmerupakanhasil rata – rata darinilaiaspek ;
d.      Nilai unsure merupakan rata – rata nilaiaspek ;
e.       Rentangnilatiapaspekadalah 0 – 90 ;
f.       Rentangnilaitiap unsure 0 – 90 (jumlahnilaiaspekdibagidenganbanyaknyaaspek)

2.      UnsurdanAspek yang Dinilai
a.       Unsure Pembina UpacaradanPembawaTeksPancasila
No
ASPEK
NILAI
1.
2.
3.
4.
Isi AmanatdanPenjiwaan
PengucapanTeksPancasila
TeknisPelaksanaan Pembina Upacara
TeknisPelaksanaanPembawaTeksPancasila


Jumlah


Nilaiunsur Pembina Upacara = Jumlahnilaiaspek
                                                                 4

b.      UnsurPengaturUpacara
NO
ASPEK
NILAI
1.
2.
3.
4.
PemilihanPetugas
PersiapanLapangan
PersiapanTertulis (rencanaupacara)
PelaksanaanUpacara


Jumlah


NilaiunsurPengaturUpacara = Jumlahnilaiaspek
                                                                 4

c.       UnsurPembawaAcara
NO
ASPEK
NILAI
1.
2.
3.
4.
Penampilan
Suara
Tempo PengaturAcara
Penguasaansituasi


Jumlah

NilaiunsurPembawaAcara = Jumlahnilaiaspek
                                                                 4
d.      UnsurPemimpinUpacara
NO
ASPEK
NILAI
1.
2.
3.
4.
5.
Penampilan
Suara
TeknisGerakan
Penjiwaan
Kerapian


Jumlah


Nilaiunsur Pemimpian Upacara = Jumlahnilaiaspek
                                                                 5

e.       UnsurPembacaTeksPembukaan UUD 1945
NO
ASPEK
NILAI
1.
2.
3.
4.
Sikap
Suara
TeknisGerakan
Penjiwaan


Jumlah


NilaiunsurPembacaTeksPembukaan UUD 1945 = Jumlahnilaiaspek
                                                                                                     4

f.       UnsurKelompokPaduanSuara / Dirigen
NO
ASPEK
NILAI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sikapkelompok / dirigen
PenguasaanKelompok
TeknisGerakanPemimpinLagu / Dirigen
PenampilanKelompok / Dirigen
Kekompakan
Suara / Nyanyian


Jumlah


NilaiunsurKelompokPaduanSuara / Dirigen = Jumlahnilaiaspek
                                                                                         6

g.      UnsurPengibaranBendera
NO
ASPEK
NILAI
1.
2.
3.
4.
5.
Disiplinkelompok
Keserempakangerakan
Keseragamanteknis
Penguasaanteknis
Penjiwaankelompok


Jumlah


NilaiunsurPengibaranBendera = Jumlahnilaiaspek
                                                                 5


h.      Unsur Pembaca Do’a
NO
ASPEK
NILAI
1.
2.
3.
4.
Isi Doa
Suara
Penampilan
Penghayatan / Penjiwaan


Jumlah


Nilai unsur Pembaca Do’a = Jumlah nilai aspek
                                                                 4
i.        Unsur Ketua – ketua Barisan
NO
ASPEK
NILAI
1.
2.
3.
4.
5.
Penampilan
Suara
Teknis Gerakan
Kekompakan
Kerapian


Jumlah


Nilai unsur Pembaca Ketua Barisan = Jumlah nilai aspek
                                                                             5

3.      Catatan
a.       Nilai Tata Upacara Bendera didapat dengan menjumlah nilai 9 unsur.
b.      Nilai Tata Upacara Bendera maksimal 810
c.       Nilai tiap unsur merupakan gabungan nilai upacara pelaksanaan pengibaran bendera
d.      Waktu tampilan untuk lomba Upacara Bendera;

4.      Patokan waktu sebagai berikut :
a.       Waktu persiapan 10 menit dihitung sejak peserta memasuki daerah persiapan
b.      Waktu pelaksanaan (30 menit) untuk pelaksanaan lomba dimulai pada waktu protokol mengucapkan : Upacara .................. dst” Panitia membunyikan peluit 1 kali dan waktu dihitung.
c.       Panitia meniupkan peluit panjang 1 kali sebagai peringatan bahwa waktu kurang 5 menit
d.      Panitia meniupkan peluit panjang 2 kali sebagai peringatan bahwa waktu habis dan peserta segera meninggalkan lapangan uapacara

5.      Setelah pelaksanaan lomba selesai maka akan diadakan rapat Dewan juri dan hasil keputusan tim juri bersifat mutlak (tidak dapat diganggu gugat atau protes). Hasil lomba akan diumumkan pada waktu upacara penutupan, oleh sebab itu peserta tidak boleh meninggalkan acara lomba.

6.      Hal – hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan dibicarakan sebelum pelaksanaan kegiatan.

II.       BARIS – BERBARIS

A.    Umum
1.      Penilaian terdiri dari 6 unsur.
2.      Bobot tiap unsur adalah sebagai berikut :
No
Aspek
Bobot
Nilai telah dibobot
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gerakan dasar ditempat
Gerakan berjalan
Gerakan perubahan arah
Gerakan variasi
Kerapian pakaian dan disiplin
Pemimpin Barisan
1,5
1,5
3
2
1
1


TOTAL NILAI PBB3.      Gerakan variasi adalah gerakan ke arah pertunjukan dan bersifat demonstrasi. Dalam gerakan ini dapat digunakan aba – aba rangkap lebih dari dua dan dapat pula menggabungkan lebih dari dua jenis gerakan. Pada gerakan variasi ini diperbolehkan menggunakan tongkat (panjang maks 160 cm) dan membentuk formasi barisan yang bersifat khusus.
4.      Bila diperlukan sebelum melaksanakan gerakan variasi barisan boleh dibubarkan untuk mengambil tongkat.
5.      Gerakan variasi diperbolehkan diberi pengantar / komentar oleh tim.

B.     Unsur – unsur dan aspek yang dinilai
1.      Unsur Gerakan Dasar ditempat
NO
Aspek
Nilai Maks
Nilai Lomba
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
Berhimpun
Berkumpul berbajar
Berkumpul bersaf
Lencang kanan, lencang kiri dan lencang depan
Setengah lengan lencang kanan dan setengah lengan lencang kiri
Berhitung dalam bentuk bersaf
Berhitung dalam bentuk berbanjar
Istirahat ditempat
Istirahat parade
Penghormatan
100
100
100
100

50

50
50
50
50
50


Jumlah
700


Nilai unsur Gerakan Dasara ditempat  =   Jumlah nilai aspek   x   1,5
                                                                                         7

2.      Unsur Gerakan Berjalan
NO
Aspek
Nilai Maks
Nilai Lomba
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Maju jalan
Ganti langkah
Jalan ditempat
Langkah biasa ke langkah tegap
Langkah tegap ke langkah biasa
Langkah perlahan ke langkah biasa
Hormat kanan dan hormat kiri
Langkah biasa ke langkah lari
Langkah lari ke langkah biasa
Langkah lari ke berhrnti
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100


Jumlah
1000


Nilai unsur Gerakan Berjalan  =   Jumlah nilai aspek    x    1,5
                                                                             10

3.      Unsur Gerakan Perubahan arah (bukan aba – aba)
NO
Aspek
Nilai Maks
Nilai Lomba
1.2.


3.
4.
Dalam keadaan berhenti
a.       Hadap kanan dan kiri
b.      Hadap serong kanan / kiri
c.       Buka dan Tutup barisan
d.      Haluan kanan dan haluan kiri jalan
e.       Melintang kanan jalan
f.       Melintang kiri jalan

Dari berhenti ke berjalan
a.       Hadap kanan maju jalan
b.      Hadap kiri maju jalan
c.       Balik kanan maju jalan
d.      Belok kanan maju jalan
e.       Dua kali belok kanan maju jalan
f.       Tiap - tiap banjar dua kali belok kanan maju jalan
g.      Tiap – tiap banjar dua kali belok kiri maju jalan
h.      Haluan kanan maju jalan
i.        Haluan kiri maju jalan
j.        Melintang kanan maju jalan
k.      Melintang kiri maju jalan

Dari berjalan ke berjalan
a.       Hadap kanan jalan
b.      Hadap kiri jalan
c.       Balik kanan jalan
d.      Belok kanan jalan
e.       Hadap serong kanan jalan
f.       Dua kali belok kiri jalan
g.      Dua kali belok kanan jalan
h.      Tiap – tiap banjar dua kali belok kanan jalan
i.        Tiap – tiap banjar dua kali belok kiri jalan
j.        Haluan kanan jalan
k.      Haluan kiri jalan
l.        Melintang kanan jalan
m.    Melintang kiri jalan

Dari berjalan ke berhenti
a.       Hadap kanan berhenti
b.      Hadap serong kiri berhenti
c.       Hadap serong kanan berhenti
d.      Balik kanan berhenti
e.       Haluan kanan berhenti
f.       Haluan kiri berhenti
g.      Melintang kanan berhenti
h.      Melintang kiri berhenti

50
50
100
100
200
200


100
100
100
100
100
100

100

100
100
200
200


100
100
100
100
100
100
100
100

100

100
100
200
200


100
100
100
100
100
100
200
2004500


Nilai unsur Gerakan Perubahan Arah =Jumlah nilai aspek   x   3
                                                                                         45
4.      Unsur Gerak Variasi
NO
Aspek
Nilai Maks
Nilai Lomba
1.
2.
3.
Gerakan Variasi di tempat
Gerakan Variasi berjalan
Gerakan Variasi berjalan dengan perubahan arah / formasi
100
200
300


Jumlah
600


Nilai unsur Pengatur Upacara  =   Jumlah nilai aspek   x   2
                                                                             6
5.      Unsur Kerapian Pakaian dan Disiplin
NO
Aspek
Nilai Maks
Nilai Lomba
1.
2.
3.
Kerapian Sepatu dan Kaos Kaki
Kerapian celana / Rok Baju dan topi
Disiplin (penampilan, sikap dan ketepatan waktu)
100
100
300


Jumlah
500


Nilai unsur Kerapian pakaian dan disiplin  =  Jumlah nilai aspek  x  1
                                                                                         5
6.      Unsur Pemimpin Barisan
NO
Aspek
Nilai Maks
Nilai Lomba
1.
2.
3.
4.
5.
Kerapian
Suara
Teknis Gerakan
Penjiwaan
Penguasaan Lapangan
100
100
100
100
100


Jumlah
500


Nilai unsur Kerapian pakaian dan disiplin  =  Jumlah nilai aspek   x   1
                                                                                         5
C.     Catatan
1.      Urutan gerakan sesuai dengan urutan unsur dan aspek seperti tersebut pada huruf B angka 1 s.d. 6
2.      Bila pada 2 unsur / aspek yang berurutan tidak mungkin diadakan gerakan yang berurutan dapat disisipi gerakan lain yang sesuai dengan peraturan baris – berbaris
3.      Tidak di perbolehkan menggunakan aba – aba rangkap lebih dari 2 kecuali pada saat gerakan variasi
4.      Nilai baris – berbaris diperoleh dengan menjumlahkan nilai 6 unsur
5.      Waktu Tampil Untuk Lomba BB adalah 30 menit dengan waktu Persiapan 10 menit.


Adapun Patokan waktu sebagai berikut :
·         Peserta memasuki lapangan lomba dianggap sebagai persiapan dan dihitung maju 10 menit.
·         Pelaksanaan lomba waktu (30 menit), untuk pelaksanaan lomba dimulai pada waktu pemimpin barisan mengucapkan berhimpun, maka Panitia membunyikan peluit 1 kali dan waktu mulai dihitung.
·         Pelaksanaan waktu 25 menit maka panitia meniup peluit 1 kali.
·         Pelaksanaan waktu 30 menit maka panitia meniup peluit 2 kali panjang dan panitia berhak untuk mengingatkan peserta supaya segera meninggalkan lapangan upacara.
6.      Setelah peserta tampil dalam lomba maka akan diadakan rapat dewan juri dan hasil keputusan dewan juri bersifat mutlak (tidak dapat diganggu gugat / diprotes). Hasil lomba akan diumumkan pada waktu upacara penutupan oleh sebab itu peserta tidak boleh meninggalkan arena lomba.
7.      Hal – hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan dibicarakan kemudian sebelum pelaksanaan.

III.   

Y
 

X
 
KELAS IV

 
KELAS III

 
KELAS II

 
KELAS I
 
PIM
UP
 
BIN UP
 
Oval: JOval: JOval: JDENAH LAPANGAN UPACARA BENDERA


Keterangan                  J           :           Juri
                                    X         :           Petugas Upacara
                                    Y         :           Kelompok Paduan Suara
                        Ukuran Lapangan
                        Panjang           =          40 M
                        Lebar               =          25 M                                                           CONTOH 
RENCANA UPACARA
 LOMBA TATA UPACARA BENDERA SMA/SMK/MA
SE-KOTA SEMARANG
TAHUN 2014


I.        TANGGAL, WAKTU, DAN TEMPAT
1.       Hari, tanggal       :  Minggu, 30 Maret 2014
2.       Waktu                   :  pukul 07.00 WIB s.d selesai
3.       Tempat                 :  SMA Negeri 1 Semarang

II.                  PEJABAT UPACARA
1.     Pembina Upacara   : Bpk. M. Umaryono
2.     Pemimpin Upacara : imam Abdillah Mas`ud
3.     Pengatur Upacara   : Diva Anidya Rahmawati Pratiwi

III.                KELOMPOK BARISAN UPACARA
1.     Barisan Upacara Kelas X : Mohammad Iryasad
2.      Barisan Upacara Kelas XI : Wahyu Nugroho Saputro
3.     Barisan Upacara XII          : Brinanda Ramadya Raharja

IV.                PETUGAS UPACARA
1.  Pembawa Teks Pancasila                                   : ananda Dian Anggraini
2. Pembaca Teks Pembukaan UUD 194                 : Rr. Nurariza Rahmadhanty
3. Pembaca Doa                                                      : Mohammad Hamdan Abdillah
4. Pegibar Bendera                                                  : Ignatius Sandyawa
                                                                                   Maulina Ika
                                                                                   Igbal Bayu Prabowo
5. Paduan Suara                                                      : Nisirina Ayu Labibah
                                                   Santi
                                                      Anggun Dwi Puspitoasih
                                                      Winda Ariesta Nur Fadila
                                                      Anisa Paramesti Devi

V.                  URUTAN ACARA UPACARA
a.       Acara Persiapan
1.       Masing – masing  pemimpin barisan menyiapkan barisanya.
2.       Pemimpin upacara memasuki lapngan upacara.
3.       Penghormatan kepada pemimpin upacara.
4.       Laporan masing – masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara.


b.      Acara Pendahuluan
1.       Pengatur upacara menghadap pembina upacara, melapor bahwa upacara bendera siap untuk dimulai.

c.       Acara Pokok
1.       Pembina upacara memasuki lapangan upacara
2.       Penghormatan umum.
3.       Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.
4.       Pengibaran bendera Sang Merah Putih.
5.       Mengheningkan Cipta.
6.       Pembacaan teks Pancasila.
7.       Pembacaan teks Pembukaan Undang – Undang Dasar 1945
8.       Amanat pembina upacara.
9.       Menyanyikan lagu nasional.
10.   Pembacaan doa.
11.   Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara
12.   Penghormatan umum.
13.   Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.
14.   Penghormatan kepada pemimpin upacara.
15.   Pemimpin upacara meningalkan lapangan upacara.
16.   Upacara selesai barisan dibubarkan.

d.      Acara Penutup
1.       Pengatur upacara melapor kepada pembina upacara sesaat setelah pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.

IV. PAKAIAN
1.     Pembina upacara : Batik
2.     Pejabat Upacara : Seragam OSIS  
3.     Petugas Upacara : Seragam OSIS
4.      Peserta  Upacara : Seragam OSISKeterangan :
1.    Pembina upacara
2.    Pembawa teks Pancasila
3.    Pemimpin upacara
4.    Pengatur upacara
5.    Pembawa acara
6.    Kelompok pengibar bendera
7.    Pembaca teks Pembukaan UUD 1945
8.    Pembaca doa
9.    Pemimpin lagu
10.  Kelompok paduan suara
11.  a. Pemimpin barisan kelas X
b. Pemimpin barisan kelas XI
c. Pemimpin barisan  kelas XIISemarang, 28 Maret 2014
Menyetujui
Pembina Upacara                                                                             Pengatur Upacara
M. Umaryono, S.Pd                                                                         Inasa Abiyani Fatmala
NIP. 197909032009031005                                                               NIS. 212020483

TATA UPACARA
UPACARA BENDERA HARI KAMIS, 30 MARET 2014

NO
WAKTU
ACARA
URAIAN PEMBAWA ACARA  (MC)
KEGIATAN
KETERANGAN
I.


II.


III.

IV.
V.
3 menit


1 Menit


9 Menit

2 Menit
A.   Persiapan


B.     Pendahuluan


C.     Pokok

D.    Penutup
E.    tambahan

1.    Masing – masing pemimpin barisan menyiapkan barisanya.


2.    Pemimpin upacara memasuki lapanagan upoacara.
3.    Penghormatan kepada pemimpin upacara.
4.    Laporan masing – masing pemimpin barisan kepada pemimpin upacara.5.    Pembina upacara memasuki lapangan upacara


6.    Penghormatan umum

7.    Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara.8.    Pengibaran bendera sang Merah Putih


9.    Mengheningkan cipta


10.  Pembacaan teks Pancasila

11.     Pembacaan teks pembukaan Undang – Undang Dasar 1945

12.     Amanat pembina upacara


13.     Menyanyikan lagu Nasional.

14.     Pembacaan doa.
15.     Laporan pemimpin upacara kepada Pembina upacara


16.     penghormatan umum
17.     Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.18.     Upacara selesai, penghormatan kepada pemimpin upacara.19.     Pemimpin upacara meningggalkan lapangan upacara20.     Barisan dibubarkan


-    Setiap pemimpin barisan mengatur jarak ( jarak, menghitung)barisanya masing – masing.
-    Pemimpin upacara menuju / mengambil tempat yang telah di tentukan
-    Aba- aba penghormatan dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan
-    Setiap pemimpin barisan menuju/menghadap pemimpin upacara
-    Tanpa diawali dan diakhiri dengan penghormatan setiap pemimpin barisan melapor kepada pemimpin upacara

-   Setelah melapor setiap pemimpin barisan kembali ke samping kanan barisannya masing – masing.

-   Pemimpin upacara memberikan aba-aba istirahat parade

-   Pengatur upacara menghadap pembina upacara, melapor bahwa upacara bendera siap dimulai.
-   Sementara  pembina menuju mimbar, pemimpin upacara menyiapkan peserta upacara

-   Pembawa teks pancasila mengambil tempat di belakang kiri pembina upacara.
-       Pemimpin upacara memberikan aba- aba

-       Penghormatan seluruh  peserta memberi penghormatan
-       Pemimpin upacara maju dengan langkah biasa menghadap pembina upacara.


-       Petugas pengibar bendera tampil kedepan tiang bendera, mengingkat tali dan mengambil posisi membentang dilanjutkan laporan : “ Bendera siap “

-       Sementara itu pemimpin lagu mengambil posisi.

-       Pemimpin upacara memberi aba – aba hormat kepada sang Merah Putih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

-       Sementara Sang Merah Putih mulai bergerak keatas, kelompok paduan suara mulai menyanyikan lagu kebangsaan

-       Selesainya lagu Indonesia Raya bersamaan dengan sampainya bendera di puncak tiang, pemimpin upacara memberi aba – aba tegak.

-  Aba -  aba pembina : “ mengheningkan cipta mulai “-  Pembawa teks Pancasila menyerahkan teks kepada Pembina.
-  Pembina upacara membacakan teks, peserta mengikuti
-  Selesai pembacaa. Kembali ketempat semula.
-  Pembaca maju 2 langkah dan membacakan teks pembukaan UUD 1945
-  Selesai pembacaan kembali ketempat semula
-  Pemimpin upacara mengistirahatkan pasukan.
-  Setelah  amanat selesai barisan disiapkan.
-  Dirijen memimpin menyanyikan lagu “ Bangun Pemudi Pemuda “
-  Pembaca maju 2 langkah dan membacakan Doa

-  Selesai kembali ke tempat  semula


-  Pemimpin upacara menghadap Pembina Upacara, tanpa didahului dan diakhiri dengan penghormatan, melapor bahwa upacara telah selesai.

-  Pemimpin upacara memberikan aba – aba penghormatan kepada pembina upacara.

-     Di luar tempat upacara pembina disambut pengatur upacara yang melapor bahwa upacara bendera telah selesai dilaksanakan.

-     Para guru dan aparat sekolah menyusul meninggalkan tempat upacara.

-     Pemimpin upacara balik kanan untuk menerima penghormatan dari peserta.

-  Aba – aba penghormatan oleh pemimpin barisan paling kanan
-  Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.

-  Masing – masing barisan dibubarkan oleh pemimpin barisan.
-  Peserta memberi penghormatan kepada pemimpin barisan, setelah dibalas kembali sikap sempurna.
-  Meninggalkan lapangan upacara kecuali ada acara tambahan.
-  Pengatur upacara melapor kepada pembina upacara sesaat setelah Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara.

-  Pengatur upacara mengantar Pembina upacara ke tempat yang telah ditentukan.

Pemimpin barisan memimpin dari depan barisanya


Barisan pada posisi siap


Kepemimpinan di serahkan kepada pemimpin upacaraAba – abanya : “ untuk perhatian istirahat di tempat grak “


Pemimpin upacara menyiapkan tanpa diawali dbalik kanan.Saat penghormatan pandangan lurus ke depan.


Melaporkan diawali dan diakhiri dengan penghormatan.

Seluruh peserta menoleh / menghadap Sang Merah Putih dan memberikan penghormatan

Pembina dibenarkan menambah ucapan pengantar sebelum memberikan aba – aba.
Lihat lampiran

Peserta istirahat parade


Diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Disesuaikan dengan kebutuhan

Semarang, 28 Maret 2014
Menyetujui
Pembina Upacara                                                                             Pengatur Upacara
M. Umaryono, S.Pd                                                                         Inasa Abiyani Fatmala
NIP. 197909032009031005                                                               NIS. 21202048


           CONTOH
Amanat Pembina Upacara

Assalamu ‘ alaikum wr.wb
Yang terhormat bapak kepala sekolah. Yang kami hormati bapak / ibu guru dan karyawan serta para siswa yang bahagia.
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah, dan Inayahnya, kita dapat melaksanakan upacara bendera dalam keadaan sehat.
Peserta upacara yang berbahagia,
Kota Semarang merupakan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah, posisi geografis Kota Semarang terletak di pantai utara Jawa Tengah. Dan Kota Semarang juga sebagai kota transit regional Jawa Tengah yang mempunyai posisi penting di tingkat nasional baik dari segi ekonomi, politik, budaya, maupun tingkat keamanan. Sejak jaman Pejajahan Belanda, sebagai kota starategis daerah pesisir utara jawa, Semarang tumbuh menjadi kota perdagangan dan pusat pemerintah kolonial Belanda. Hingga kini pun Semarang banyak memiliki obyek pariwisata yang potensial, baik alam, wisata budaya, maupun wisata buatan.
Peserta upacara yang berbahagia,
Pengembangan pariwisata seperti layaknya usaha yang lain, juga harus mempertimbangkan kebutuhan dan selera pasar sehingga konsekuensinya adalah melibatkan masyarakat sekitar daerah tujuan wisata untuk berperan aktif sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga mampu memanfaatkan peluang.  Agar suatu obyek wisata dapat di jadikan sebagai salah satu obyek wisata yang menarik, maka faktor yang sangat menunjang adalah kelengkapan sarana dan prasarana obyek wisata tertentu. Sebab, sarana dan prasarana sangat di perlukan untuk mendukung pengembang obyek wisata. Produk wisata sebagai salah satu obyek penawaran dalam pemasaran pariwisata memiliki unsur – unsur utama yang terdiri dari 3 bagian , (1) daya tarik daerah wisata, termasuk di dalamnya citra yang dibayangkan oleh wisatawan, (2) fasilitas yang dimiliki daerah tujuan wisata, meliputi akomodasi, usaha pengolahan makanan, parkir, transportasi, rekreasi, dan lain – lain, (3) kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata tersebut.
Peserta upacara yang berbahagia,
Dalam kontek pengembangan pariwisata di Kota Semarang obyek wisata yang dapat ditawarkan meliputi wisata alam contonya kota atas dan bawah Kota Semarang yang sangat indah, wisata sejarah contohnya gedung Lawang Sewu dan Gereja Blenduk, kemudian wisata budaya contohnya Perayaan Dugderan yang terdapat Warak Ngendok yang di lakukan menjelang Bulan Ramadhan,  dan wisata kuliner yang berpusat di Jalan Pandanaran. Dengan berbagai obyek wisata yang dimiliki Pemerintah Kota Semarang berupaya keras untuk mengidukasi masyarakatnya agar sadar wisata, langkah nyata yang dapat dilihat dan dilakukan sekarang ini antara lain adalah dibentuknya kelompok sadar wisata termasuk membangkitkan kelompok – kelompok kesenian, program kelestarian lingkungan yang bertujuan untuk mendukung kehidupan masa kini dan mendatang.
Namun, disisi lain, pariwisata di Kota Semarang menghadapi tantangan yang cukup berat karena letak geografis yang berada diantara Solo dan Yogyakarta yang memiliki daya tarik wisata yang sudah mapan dan kuat. Untuk itu, perlu strategi yang tepat untuk mengelola sumber daya yang dimiliki. Misalnya, dengan meningkatkan promosi wisata di daerah tujuan wisata, meningkatkan citra wisata daerah, menginformasikan produk – produk pendukung sebagai salah satu daya tarik daerah, dan sebagai saran komunikasi. Dengan menerapkan strategi pemasan yang tepat, potensi wisata Kota Semarang dapat tergarap secara profesioanl. Pelaksanaan promosi tersebut harus melibatkan semua pihak terutama masyarakat. Strategi ini di harapkan mampu memasarkan obyek wisata dan dapat memberikan kontribusi dalam mewujuddkan pertumbuhan ekonomi Kota Semarang.
Semarang sebagai Kota Metropolitan dan sebagai salah satu kota yang memiliki berbagai keunggulan di berbagai bidang, diharapkan mampu mensejajarkan dirinya dengan daerah lain terutama dalam bidang pariwisata. Peran kita sebagai warga Kota Semarang di tunggu oleh semua pihak. Sekaranglah kesempatan kita bersama – sama memajukan pariwisata kota tercinta ini. Jika tidak kita siapa lagi ? ayo berwisata di Kota Semarang.
Demikian dapat saya sampaikan, atas segala kekurangan dan kekhilafan, saya mohon  maaf Wassalamu’alaikum wr.wb  
                                                                                    Semarang, 28 Maret 2014
                                                                                    Pembina Upacara
                                                               
                                                                                                       
                                                        
                                                       
                                                                        


  CONTOH DOA

Bismillahirahmanirrahim
Alhamdulillahirrabbilalamin, Hamdan syakirin hamda na’imin hamdayyuafi ni amahu wayukafiu mazidah. Ya rabbana lakalhamdu kama yambaghi lijalali wajhika wa adzimi sulthonik. Allahuma shali ‘ala sayyidina muhammad, wa ‘ala ali sayyidina muhammad.
Ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang
Pada hari ini, kami berkumpul pada upacara bendera seraya menundukan kepala, memohon kepadamu, untuk menerima kehadiran kami dengan sifat-MU yang maha Rahman dan Rahhim.
Ya Allah ya tuhan kami,
Dengan rahmat dan kasih sayangmu, pemerinta Kota Semarang tiada henti – hentinya dalam memikirkan dan melaksanakan program kerja untuk memajukan pariwisata Kota Semarang.
Ya Allah,
Karuniakanlah kepada kami kekuatan dan kemudahan untuk melaksanakan program tersebut. Jadikanlah program tersebut menjadi program yang engkau Ridhoi.
Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah diri kami, dosa dan kesalaha orang tua kami, kekhilafan guru – guru kami, dan dosa para pemimpin bangsa ini.
Ya Allah,
Hanya kepada-MU lah kami memohon perlindungan, dan oleh sebab itu terimalah dan kabulkanlah doa kami ini.
Rabbana atina fiddunya hasana, wa fil akhirati hasanah, waqina adza bannar, wal hamdulillahirabbil alamin. Subhana robbika robul izzati ama yasifun wasala mun a’la mursalin walhamdulillahi robbil’alamin.